19-Apr-04 (Created: 19-Apr-04) | More in 'Telugu Related'

Go.pa.stri Pari.veshti.to Vi.ja.ya.te Go.pa.la Chu.da.manei

('Sri Krishnashtakam'- 1, 8)

kastUrI tilakaM lalATa phalake
vakshasthale kaustubham
na.sa.gre  na.va.mau.kti.kum
ka.ra.tale  ve.num
ka.re kan.ka.num
sarvange hari chan.da.nancha kalayam
(kan.te.sa muktavale)

Go.pa.stri Pari.veshti.to
vi.ja.ya.te go.pa.la chu.daa.manei